دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. سناریوهای مدیریت منابع آب بر مبنای رویکرد آینده‌پژوهی: مطالعه موردی شهرستان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30479/jfs.2020.12446.1150

محمد باقر بهشتی؛ داود بهبودی؛ نادر زالی؛ فهیمه احمدزاده دلجوان