دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 
7. آینده‌پژوهی صنعت فرش دستباف ایران با به‌کارگیری رویکرد عدم قطعیت بحرانی

صفحه 141-169

10.30479/jfs.2019.9507.1026

محمد حسین سلیمانی سروستانی؛ غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی