بررسی و رتبه بندی ابعاد رسانه های جمعی تاثیرگذار بر مدیریت جنگ های آینده

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و قم

2 کارشناسی ارشد MBA

چکیده

در این تحقیق فرضیات بر اساس ابعاد چهارگانه رسانه های جمعی (تلویزیون، رادیو، مطبوعات و اینترنت) تدوین گردیده است که جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیما بوده که براساس جدول مورگان نمونه 110 نفری انتخاب شده است. اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های مطالعات کتابخانه­ای شامل کتب، مقالات، مجلات، گزارشات تحقیقی، مدارک و اسناد موجود و نیز استفاده از اینترنت انجام گردیده است، همچنین پرسش­نامه که بر اساس مطالعات انجام شده در بخش ادبیات موضوع و با راهنمایی اساتید و کارشناسان مربوطه تهیه و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت و از طریق پست الکترونیکی و نمابر برای مدیران سازمان صدا سیما ارسال شده است و در نتیجه نظرات افراد خبره و کارشناسان مطلع در این زمینه­ جمع‌آوری شد که برای تجزیه و تحلیل آن، آزمون های آزاد از توزیع (ناپارامتری) مورد استفاده قرار گرفته است که با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن هر یک از ابعاد رتبه بندی گردیده است  که براین اساس میزان تاثیر شبکه های خبری در مدیریت جنگ های آینده با میانگین آماری 9.11  دارای بیشترین تاثیر و میزان تاثیر  انتشار فصل نامه ها بر مدیریت جنگ های آینده با میانگین 7.12 دارای کمترین تاثیر اندازه گیری شده است. در نهایت با انجام آزمون دوجمله ای فرضیات،  هر چهار فرضیه مورد تأئید قرار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying and Prioritization of Effective Mass-Media Dimensions on Future Wars Management

نویسندگان [English]

  • mehdi motaharnia 1
  • babak nemati 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University- Central Tehran Branch
2 M.S. in MBA Peyame Noor University
چکیده [English]

The research hypotheses have been suggested based on four aspects of the mass media (television, radio, print and the Internet). The research sample consists of 110 participants selected from among the IRIB managers and employees according to Morgan. The data-collection has conducted through library studies including books, articles, journals, reports, papers, documents as well as the Internet. Using the Friedman nonparametric test, each dimension has been ranked.  Accordingly, the effect of the news channels to manage future battles, with the statistical average of 09.11, has the greatest impact and the effect of the publications on the management of the upcoming wars, averaging 12.7 letters, has the minimal impact. Finally, the four hypotheses were confirmed using the binomial test hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Mass-Media
  • Future Wars
  • Wars Management