اخبار و اعلانات

کسب رتبه علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بنا به نامه شماره 3/18/710وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به تاریخ 1398/1/10  «دو فصلنامه آینده پژوهی ایران» موفق به کسب رتبه علمی -پژوهشی گردید .

مطالعه بیشتر