دوره 6 (1400)
دوره 5 (1399)
دوره 4 (1398)
دوره 2 (1396)
دوره 1 (1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 114
تعداد نویسندگان 290
تعداد مشاهده مقاله 116,418
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73,445
نسبت مشاهده بر مقاله 1021.21
نسبت دریافت فایل بر مقاله 644.25
تعداد مقالات ارسال شده 461
تعداد مقالات رد شده 229
درصد عدم پذیرش 50
تعداد مقالات پذیرفته شده 101
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 185
درصد پذیرش 22

* دوره انتشار : دوفصلنامه

 * نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

* رتبه مجله: علمی -پژوهشی

* نرخ پذیرش مقالات: 20%

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله: تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

*  استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 3 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : 02833901635

 *دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد.

 * شناسه  و رایانامه دوفصلنامه آینده پژوهی ایران  در سایت همانند جو:

شناسهnyOSJ

رایانامه: m.salehi@org.ikiu.ac.ir

 

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

همانند جو

جهت ارسال مقاله به این فصلنامه لازم است مقاله در این سامانه مشابهت یابی گردد(حداکثر میزان مشابهت 10 درصد

ابر واژگان