شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شبکه سبلان اردبیل در حوزه سرگرمی طی ده سال آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

صداوسیمای مرکز اردبیل - مدیر پژوهش

10.30479/jfs.2020.10064.1038

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر آینده مصرف رسانه­ای شبکه سبلان با تاکید بر سرگرمی نوشته شده است.
روش: شیوه تحقیق براساس نگاهی آینده­بینانه (1397 تا 1407) و با روش ترکیبی کتابخانه­ای و دلفی است. براساس پویش­هایی از نوع محیط دور و محیط رقابت و بر مبنای مطالعات آینده­پژوهانه، دیدگاه­ها و نظرات خبرگان، عوامل و عناصر مربوط به آینده مورد نظر شناسایی شده­اند.
یافته­ها: 48 عامل در پنج گروه محیط دور و پنج گروه از محیط رقابت شناسایی شد و خبرگان نسبت به اهمیت و عدم قطعیت آنها پاسخ داده‌اند. در عوامل محیط رقابت، مخاطبان از نظر اهمیت با 72/86 درصد و از نظر عدم ­قطعیت، کالاهای جانشین با 44/76 درصد بیش از سایر عوامل و در عوامل محیط دور نیز فناوری از نظر اهمیت با 43/85 درصد و از نظر عدم­ قطعیت، اخلاق با 17/89 درصد بیش از سایرین بوده­اند. در رتبه­بندی عوامل، براساس شاخص اهمیت، استفاده از قالب­ها و ساختارهای جدید با 15/93 درصد و نگاه مدیران شبکه سبلان به سرگرمی با 70/90 درصد بیش از سایر عوامل اهمیت داشته­اند. همچنین در عدم ­قطعیت، مسایل جنسی و خشونت با 64/92 درصد و اینفوتینمنت با 82/88 درصد از عدم­ قطعیت بیشتری برخوردار بوده­اند.
نتیجه­گیری: آینده­ای که شبکه سبلان در آن فعالیت خواهد کرد مبتنی بر محیط­های رقابتی­تر و تخصصی­تر از امروز خواهد بود. شبکه­های استانی، سراسری و ماهواره­ای با استفاده از تکنولوژی­های پیشرفته در راستای جذب مخاطبان بیشتر، شرایط رقابتی سختی را برای شبکه سبلان ایجاد خواهند کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Factors Affecting Ardabil Sabalan Channel in the Field of Entertainment over the Next Ten Years

نویسنده [English]

  • mohammadbagher sepehri
Ardabil Sabalan Channel - Research Manager
چکیده [English]

Purpose: The present article aims to identify the effective factors for the future of media consumption in the Sabalan channel with an emphasis on entertainment.
Method:  The research is based on a futuristic look (2019 to 2029) and a combination of Library research and Delphi methods. According to the dynamics of the far and competition environment, based on the future studies, the views and opinions of experts, factors and elements related to the future are identified.
Findings: 48 factors were identified in five groups of environment and five groups in the competition environment and were answered by experts concerning their importance and uncertainty. In the factors of competitive environment, audiences with importance of 86.72% and, in terms of uncertainty, substitute goods with 76.44% more than other factors and in the environment of remote environment, also technologically important with 85.42% and in terms of uncertainty, morality was 89.5% higher than others. The ranking of factors based on the importance, the use of new molds and structures with 93/15% and the view of the managers of the Sabalan channel to entertain with 90/70% is more than other factors. In the uncertainty, sexuality and violence were 92.64% and infotainment with 88.82% of the uncertainty.
Conclusion: The future in which Sabalan channel will operate will be based on more competitive and specialized environments than today. Provincial, national, and satellite channels, using developed technologies to attract more audiences, will create tough competitive conditions for Sabalan channel.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Local Media
  • Environmental Scanning
  • Entertainment Programs
 
1. اسمیت، فیلیپ (1383). درآمدی بر نظریه فرهنگی. مترجم پویان. تهران: پژوهش­های مرکز بین­المللی گفتگوی تمدن­ها.
2. البرزی، هادی (1396). «آینده­پژوهی رسانه و افزایش قدرت کاربران». سایت خبرگزاری صداوسیما
3. بلالی، مجید (۱۳۹۱). «شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده سازمان به روش تحلیل تاثیر متقابل روندها». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی.19(71).
4. پاک­روان، محمدرضا (1393). نظریه­های فرهنگی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
5. پولادی، کمال (1383). منظومه فکری هابرماس. کتاب ماه علوم اجتماعی. ش 81.
6. حسینی­پور، نیکنام؛ کیاسی، سهیلا (1392). صنایع فرهنگی، صنایع خلاق. تهران: فرهنگ مانا.
7. روشندل ­اربطانی، طاهر و همکاران (۱۳۹۳). «روندهای محیطی مؤثر بر آینده رسانه ملی در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور». پژوهش‌های مدیریت راهبردی. 20(54).
8. ساروخانی، باقر (1395). جامعه­شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
9. شاهچراغ، مهدی؛ نوری، احمدرضا (1394). «صنعت سرگرمی نقطه عطفی در اقتصاد فرهنگ». به نقل از سایت فناوری فرهنگی    http://fanafar.ir/2445
10. شماعی، علی و همکاران (1390). آینده‏نگاری فناوری اطلاعات در ایران 1404. تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور.
11. عزیزمحمدی، سیمین (1395). «اقتصاد رسانه در سیطره دیجیتال». روزنامه دنیای ­اقتصاد. ش 3920.
12. علی­عسکری، عبدالعلی؛ صلواتیان، سیاوش (۱۳۹۲). «آینده‌پژوهی راهبردی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنت». تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: اولین همایش ملی آینده‌پژوهی.
13. مسعودی، سارا؛ صلواتیان، سیاوش (1395). «شناسایی پیشران­های مؤثر بر آینده خبرگزاری­ها در ایران». فصلنامه مطالعات فرهنگ. 17(34).
14. نظری­زاده، فرهاد؛ میرشاه ولایتی، فرزانه (1390). «فرایند آینده­نگاری منطق­ها و دلالت­های آن برای تدوین چشم­انداز آینده­پژوهانه منطقه آزاد قشم». همایش ملی قشم و چشم­انداز آینده. سازمان منطقه آزاد قشم. https://www.civilica.com/Paper-QESHM01-QESHM01_116.html
15. نوذری، حسینعلی (1396). نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی. چاپ پنجم. تهران: آگه
16. هاشم­زاده، فاطمه؛ عباداتی، نرجس (1395). «بررسی رابطه فرهنگ­سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران». فصلنامه علوم خبری. پاییز. ش 19.
هاشمی­گیلانی، علی (1395). «صنعت سرگرمی و رسانه در هندوستان». فصلنامه اقتصاد خلاق. به نقل از سایت فناوری فرهنگی، http://fanafar.ir/10869-2
 
 
1. Alborzi, Hadi (2018). Media Future Studies and Increasing of Users Power, IRIB News Site http://www.iribnews.ir/fa/news/1685948 (in Persian)
2. Aliasgari, Abdolali; Salavatian, Siyavash (2013). Future Studies of IRIB Strategies in Cyberspace, Tehran Un. Management Faculty, the First National Festival of Future Studies (in Persian)
3. Azizmohammadi, Simin (2017). Media Economy in domain of Digital, Donyaye Eghtesad Newspaper, No. 3920 (in Persian)
4. Balali, Majid (2012). Identifying Key Factors Affecting Future of IRIB Organization a Cross-Impact Analysis Method, Communication Researches, Volume 19, Issue 71 - Serial Number 3, autumn 2012, Pages 1-220 (in Persian(
5. Global Media Report (2015). Global Industry Overview: McKinsey & Company Global Media Report 2015:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/client_service/MediaandEntertainment/PDFs/McKinseyGlobalReport2015_UK_October_2015.ashx
6. Hashemi Gilani, Ali (2017). Media and Entertainment Industry in India, Journal of Eghtesade Khallagh, Site of Fannavaiye Farhangi, http://fanafar.ir/10869-2
7. Hashemzade, Fateme; Ebadati, Narjes (2017). Investigating the relationship between national media culture and development process in Iran, Journal of News Sciences, autumn, No. 19
8. Hoseinipour, Niknam; Kiyasi, Soheyla (2014). Cultural Industry, Creative Industry, Tehran: Mana Farhang (in Persian)
9. Masudi, Sara; Salavatian, Siyavash (2016). Identifying affecting Propulsion on the future of press in Iran, Culture-Communication Studies, Volume 17, Issue 34, summer, p 47-68 (in Persian)
10.Nazarizade, Farhad; Mirshahvelayati, Farzane (2012).  The process of foreseeing the future of the regions and its implications for the development of a promising future perspective for the Qeshm Free Zone, https://www.civilica.com/Paper-QESHM01-QESHM01_116.html (in Persian)
11.Nozari, Hoseinali (2018). Critical Theory of Frankfort School in Human and Social Sciences, Tehran: Agah (in Persian)
12.Pakravan, Mohammadreza (2015). Cultural Theories, Tehran: Islamic Communication and Cultural Organization (in Persian)
13.Popper, R. (2008). "How is foresight methods selected?" foresight 10(6): 62-89
14.Porter, M (2016). Michael Porter’s five forces, Top excel templates site, https://topexceltemplates.com/free-templates/michael-porter-five-forces-model-template-excel
15.Pouladi, Kamal (2005). Habermas's intellectual system, the month of Social Sciences Book, No. 81 (in Persian)
16.Roshandel, Taher; Zolfagharzadeh, Mohammadmehdi; Balai, Majid (2014). The trends and drivers that affect the future of IRIB in 20 years vision of Iran, Scientific Journal Management System, Volume 20, Issue 54, winter 2014, Pages 63-99 (in Persian)
17.Saroukhani, Bagher (2017). Communication Sociology, Tehran: Ettelaat (in Persian)
18.Smith Philip Daniel (2005). Cultural theory; an introduction, translated by Hasan Pouyan, Dialog of Civilizations International Research Center (in Persian)
19.Shahcheragh, Mehdi; Nouri, Ahmadreza (2015). The entertainment industry a turning point in the culture economy, the site of Fannavariye Farhangi http://fanafar.ir/2445 (in Persian)
20.Shamaei, Ali and ET (2012). Futurism of Information Technology in Iran 1404, Tehran: Iran’s Science Research Center (in Persian)
21.Westcott, K (2017). Media and Entertainment industry trends, Deloitte US Deloitte, United States,www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-andtelecommunications/articles/media-and-entertainment-industry-outlook-trends.html .