دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-308 
7. شناسایی مدل «‏DNA‏ سازمانی» در سازمان صداوسیما

صفحه 157-179

10.30479/jfs.2020.11686.1116

سعید عابدینی؛ طاهره فیضی؛ محمدعلی سرلک؛ مسعود گرامی پور


10. بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو

صفحه 229-261

10.30479/jfs.2020.11564.1115

فرشته ادیب روشن؛ حسین پیمانی زاد؛ مهدی طالب پور؛ علی اصغر پورعزت