پیامدهای فرهنگی گسترش کمی آموزش عالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

2 گروه نوآوری‌های آموزشی و درسی- موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

زمینه: کارویژه‌های دانشگاه ریشه در تحولات اجتماعی دارد اما درمیان این کارویژه‌ها توجه به ارتباط دانشگاه باجامعه نسبت به ارتباط دانشگاه و نهادهای اقتصادی به ویژه در عصر توده‌گرایی آموزش عالی، کمتر مورد توجه است. به نظرمی‌رسد ورود دانشگاه‌ها به بافت‌های متفاوت، دگرگونی‌هایی را در بعد فرهنگی فراهم آورده که نمی‌توان به آن‌ها بی‌توجه بود
هدف: این مطالعه با هدف واکاوی پیامدهای فرهنگی گسترش کمی درآموزش عالی ایران صورت پذیرفت.
روش: این پژوهش درپارادایم تفسیری بارویکردکیفی وروش نظریه‌پردازی داده‌بنیادانجام شد.دراین پژوهش 54 مشارکت‌کننده ازسه گروه اعضای هیات علمی،دانشجو و فعال اجتماعی از سه استان سیستان و بلوچستان، قم وگیلان حضورداشتند که به‌صورت هدفمندوبااستفاده از راهبردهای نمونه‌گزینی باحداکثرتنوع انتخاب شدند.برای جمع‌آوری داده‌هاازمصاحبه عمیق بدون ساختاروجهت تحلیل داده‌ها از کدگذاری سه مرحله‌ای استفاده شد.
یافته‌ها: به باور مشارکت‌کنندگان «تغییر در سطح سرمایه‌ی فرهنگی از طریق افزایش سطح سواد، آگاهی و ایجاد نیازهای فرهنگی جدید»، «شکل دادن به فرهنگ شفافیت»، «پذیرش تنوع فرهنگی» و «تغییر بر تمایلات زاد و ولد» در کنار «ایجاد سرخودگی فرهنگی»، «بدبینی فرهنگی»، «تغییر نیازهای فرهنگی جامعه بدون ایجاد پاسخ برای آن» و «تغییر در سیک زندگی زنان و دختران» در دسته‌ی مهم‌ترین دگرگونی‌های فرهنگی در بافت‌های مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
نتیجه‌گیری: توجه به پیامدهایی فرهنگی و ردپای آن در تحولاتی مانند تغییرات الگوی زندگی زنان، دگرگونی‌های هنجارهای اجتماعی، مطالبات فرهنگی جدید و نیازمندی جامعه‌ی هدف برای پاسخ، چالش‌های پیرامون سنت‌های گذشته و ارزش‌های وابسته به جهان جدید و عواملی از این دست در دسته‌ی منابع مهمی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Consequences of Higher Education Expansion in Iran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Fereidouni 1
  • Zahra Rashidi 2
1 Department of Higher Education Administration Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education
2 Department of Studies in Educational Innovations and Training, Institute for Research and Planning in Higher Education
چکیده [English]

Purpose: All higher education function have been rooted from in social transformations. However paying attention to relationship between university and industrial and economical institution has been more important than relationship between university and society in different levels and cultural transformation especially during more than one decade that higher education has experienced significant expansion all over Iran. It seems that the introduction of universities into different contexts has brought about cultural changes that cannot be easily overcome.The purpose of this study was to reflection the cultural cconsequences of Higher Education Expansion in Iran
Method: This research was conducted in an interpretive paradigm with a qualitative approach and a data-theoretic approach. In this study, 54 participants from three groups of faculty members, students and social activists from three provinces of Sistan and Baluchestan, Qom and Guilan were selected by purposeful sampling strategies with maximum diversity. In-depth unstructured interviews were used for data collection and three-stage coding (open, axial, and selective) was used to analyze the data.
Findings: of the present study show that according to participants' views changing in cultural capital through 'improving education, awareness, as well as making new cultural needs', culture of transparency, accepting cultural diversity, changing on fertility trend, cultural defeating, cultural deconstruction, changing in cultural needs without answering as well as changing in female life style, is the most significant cultural transformation in the given context.
Conclusion: Considering the cultural consequences and their footprint on women's lifestyles transformation, changes in social norms, new cultural demands, and some new needs which are rooted in new world, challenges to past traditions and new world-related values and factors are some important sources that should be considered more than ever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education Expansion
  • Unbalanced Development
  • Cultural Consequences
  • grounded theory