سیمای حکمرانی مطلوب در آینده‌پژوهی: از تصویرپردازی تا شکل‌بخشی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 استاد تمام گروه علوم سیاسی- دانشگاه شاهد

3 دانشیار گروه علوم سیاسی-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

4 دانشیار گروه مدیریت استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران

چکیده

هدف: در طول سه دهه گذشته، تحول عظیمی در شیوه اداره و راهبری جوامع به وقوع پیوسته است. در راستای این تحول، جوامع در جریان گذار به «حکمرانی مطلوب» قرار دارند. بااین‌وجود، شکل و قالب دقیق این پارادایم نوین اداره و راهبری هنوز از صراحت و وضوح کامل برخوردار نمی‌باشد و مولفه‌های عمده آن با گذشت زمان نمایانتر و شفاف‌تر می‌گردد. ازاین‌روی، آینده‌پژوهی حکمرانی مطلوب به منظور نگاشت و تصریح سیمای حکمرانی مطلوب در راستای احیای عاملیت و مسئولیت انسانی در شکل‌بخشی آینده مطلوب در دستور کار و محور مطالعاتی پژوهش حاضر قرار گرفت.
روش: درپژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش فراترکیب-به عنوان رویکردی نوین در عرصه مطالعات کیفی- ابتدا اصول، ارکان و نشانگرهای حکمرانی مطلوب مورد احصاء و ارائه  و سپس، تصویر جامع حکمرانی مطلوب مورد نگاشت و بازنمایی قرار گرفت.
یافته‌ها: بازپژوهی حکمرانی مطلوب از نقطه‌نظر آینده‌پژوهی حکایت از همگرایی و هم‌تکاملی استلزاماتی حکمرانی مطلوب پیرامون پنج اصل ماهوی پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، حاکمیت قانون و کارآمدی و پنج رکن نهادی جامعه مدنی، حکومت، قانونگذاری، اجرایی و قضایی دارد. افزون‌براین، تبلور عملیاتی حکمرانی مطلوب ناظر به برهم‌کنش اصول در عرصه ارکان نیز پیرامون نشانگرهای مسئولیت‌پذیری در قبال باشندگان و آیندگان، دسترسی به اطلاعات، نظام انتخاب و انتصاب شایسته‌گزین، نظام حقوقی عادلانه، رویه‌ها و استانداردهای صریح تصمیم‌گیری، و ... متجلی می‌گردد.
نتیجه‌گیری: بازخوانی آینده‌پژوهانه حکمرانی مطلوب به عنوان یک نظریه  مدیریتی-سیاستی و الگوی پارادایمی از ظرفیت ویژه آن در اداره و راهبری جوامع مدرن و همچنین حفظ و ارتقای سطح آزادی، رفاه و بهروزی نسل‌های معاصر و آینده  دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Profile of Good Governance in Futures Studies: From Imaging to Shaping of the Future

نویسندگان [English]

 • Ali Komijani 1
 • MohammadRahim Eivazi 2
 • Majid Bozorgmehri 3
 • Ghadir Nezamipoor 4
1 Ph.D. Student in Futures Studies, IKIU, Qazvin, Iran
2 Full Professor in Political Sciences - Shahed University- Tehran
3 Associate Professor of Political Sciences, IKIU, Qazvin, Iran
4 Associate Professor of Strategic Management, SNDU, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Over the last three decades, a quiet revolution has taken place in the way societies are to be ruled. In this line of change, the societies are in transition to good governance (GG). The exact profile of this new administration paradigm is still fuzzy, but with the passage of time, its essential characteristics become more clearly delineated. Therefore, the futuring of GG to map and clarify its comprehensive image in line with recovering the human agency and responsibility in shaping the desirable future was put on the agenda of the present study.
Method: Having applied meta-synthesis as a modern approach in qualitative research, the present study compiles the fundamental principles, pillars, and indicators of GG as well as maps and represents GG comprehensive image.
Findings: The investigation of GG from the viewpoint of futures studies indicates that the essentials of GG converge around five principles of accountability, transparency, participation, rule of law, and efficiency as well as five pillars of civil society, government, the legislature, executive, and judiciary. Furthermore, the GG indicators, resulting from operation of principles in the context of pillars, are realized through the responsiveness towards present as well as future generations, access to information, merit-based system for elections and appointments, just legal system, clarity of decision-making procedures and standards, etc.
Conclusion: The futuristic reading of GG as a managerial-political theory and paradigmatic pattern donates its specific capacity in steering of modern societies as well as maintaining and improving the freedom, welfare and well-being of present and future generations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futures Studies
 • Desirable Future
 • Future Imaging and Shaping
 • Good Governance
 1. الوانی، سیدمهدی (1388). حکمرانی خوب شبکه‌ای از کنشگران جامعه مدنی. مجله مدیریت توسعه و تحول: شماره1، 1-5.
 2. عیوضی، محمدرحیم و مرزبان، نازنین(1395). بررسی مولفه‌های حکمرانی خوب از منظر امام خمینی(ره). فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام: سال پنجم، شماره 19، صص117-137.
 3. مرشدی‌زاد، علی(1396). حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی. دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران: سال دوم، شماره 3، 125-140.
 4. معمارزاده، غلامرضا، جاسبی، جواد، و نفری، ندا(1389). حکمرانی خوب: اکولوژیی متعادل. مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 84: 21-45.
 5. میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

References

 

 1. Beers, P.J., Veldkamp, A., Hermans, F., Apeldoorn, D., Vervoort, J.M. & Kok, K. (2010). Future Sustainability and Images. Futures, 42: 723-732.
 2. Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era. Volume 1: History, Purposes, and Knowledge. New Brunswick, NJ: Transaction.
 3. Capano, G., Howlett, M. & Ramesh, M. (2015). Bringing Governments Back in: Governance and Governing in Comparative Policy Analysis. Journal of Comparative Policy Analysis, 17(4): 311-321.
 4. Dator, J. (1996). Futures Studies as Applied Knowledge (pp.105-115). In Richard Slaughter (Ed.): New Thinking for a New Millennium. Rutledge.
 5. (2001). Making Government Work for Poor People: Building State Capacity. Strategy Paper. London: DFID.
 6. EBRD (2010). Annual Report 2010: Securing the Recovery. European Bank for Reconstruction and Development.
 7. Elahi, K, Q. (2009). UNDP on Good Governance. International Journal of Social Economics, 36(12):1167-1180.
 8. European Union (2006). The European Consensus on Development. Official Journal of European Union, C46.
 9. Goede, M., and Neuwirth, J., R.(2014). Good Governance and Confidentially: A Matter of Preservation of the Public Sphere. Corporate Governance, 14(4): 543-554.
 10. Grindle, S., M. (2017). Good Governance, R.I.P.: A Critique and an Alternative. Governance, 30(1): 17-22.
 11. Grindle, S., M. (2010). Good Governance: The Inflation of an Idea. CID Working Paper No. 202.
 12. Grindle, S., M.(2007). Good Enough Governance Revisited. Development of Policy Review, 25(5): 553-574.
 13. Grindle, M. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. Governance, 17(4): 525–548.
 14. Hyden, Goran, Court, Julius and Mease, Kenneth. (2004). Making Sense of Governance: Empirical Evidence from Sixteen Developing Countries. Boulder, CO: Lynne Rienner.
 15. IMF (1997). Good Governance: The IMF’s Role. International Monetary Fund.
 16. Jørgensen, T, B. & Sørensen D, L. (2012). Codes of Good Governance: National or Global Public Values?. Public Integrity, 15(1): 71-95.
 17. Kaufmann, D. (2003). Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge Orthodoxy. Washington, D.C.
 18. Kooiman, J & Jentoft S. (2009). Meta-Governance: Values, Norms and Principles, and the Making of Hard Choices. Public Administration, 87(4): 818–836.
 19. Laan, L. V. D. (2008). the Imperative of Strategic Foresight to Strategic Thinking. Journal of Futures Studies, 13(1): 21-42.
 20. Liu, J. (2014). From Social Management to Social Governance: Social Conflict Mediation in China. Journal of Public Affairs, 14(2): 93-104.
 21. (2011). Directorate for Public Governance and Territorial Development. Organization for Economic Cooperation and Development.
 22. (1995). Participatory Development and Good Governance. Paris: OECD.
 23. Rothstein, B. (2013). The Three Worlds of Governance: Arguments for a Parsimonious Theory of Quality of Government: Working Paper No. 12. Gothenburg: Quality of Government Institute.
 24. Rothstein, B. & Teorell, J. (2008). What is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions. Governance, 21(2):165-190.
 25. Rubin, A. (2013). Hidden, Inconsistent, and Influential: Images of the Future in Changing Times. Futures, 45: 538-544.
 26. Shaw, R. (2013). Meaning Just What I Choose It to Mean-Neither More nor Less: the Search for Governance in Political Science. Political Science, 65(2): 178-197.
 27. Sheng, Y.K. (2008). What is Good Governance?. United Nations Economic and Social Communication for Asia and the Pacific.
 28. Slaughter, R. M. (2002). Futures Studies as a Civilizational Catalyst. Futures, 34: 349-363.
 29. Smith, B. C. (2007). Good Governance and Development. Houndsmills (UK): Palgrave Macmillan.
 30. Tonn, B. (2012). Futures of Governance. Futures, 44: 771-772.
 31. Tonn, B. & Stiefel, D. (2012). The Future of Governance and the Use of Advanced Information Technologies. Futures, 44: 812-822.
 32. UNDP (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York: United Nations Development Program.
 33. Weiss, T. G. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Empirical Challenges. Third World Quarterly, 21(5): 795-814.
 34. Welch, Gita & Nuru, Zahra (2006). Governance for the Future: Democracy and Development in the Least Developed Countries. UNDP.
 35. World Bank (1989). Sub-Saharan Africa: From Crises to Sustainable Development. Washington, D.C: World Bank.
 36. Zimmer, L. (2006). Qualitative Meta-Synthesis: A Question of Dialoguing with Texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3): 311-318.