ارائه مدلی برای پیش بینی آینده صنعت بانکداری ایران برپایه مدیریت ریسک: رویکرد مدل یابی ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیارگروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش‌بینی آینده (کارایی و عملکرد) صنعت بانکداری ایران برپایه مدیریت ریسک از طریق بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ریسک (تعیین انباره و اشتهای ریسک، تدوین و اجرای استراتژی ریسک، ارزیابی داخلی، برنامه‌ریزی و آزمون بحران، گزارش‌دهی و شفافیت) بر کارایی و عملکرد آتی صنعت بانکداری ایران است.
روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، مدیران کلیه بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه آماری انتخاب شده و مطالعه شدند. برای برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از رویکرد علّی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که ارزیابی داخلی، برنامه‌ریزی و آزمون بحران بر کارایی و عملکرد بانک‌ها تأثیر معناداری دارد. همچنین تأثیر معنادار تعیین انباره و اشتهای ریسک بر عملکرد بانک‌ها نیز مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش گویای آن است که سازه تعیین انباره و اشتهای ریسک عامل فزاینده کارایی و عملکرد مطلوب بانک‌ها است. بنابراین، برای اینکه کارایی و عملکرد نظام بانکی توسعه و پیشرو در افق‌های آتی داشته باشد، باید مشکلات ساختاری نظام بانکی رفع گردد. از این رو، جهت رفع بحران نظام بانکی باید بر اصلاح مسیر نظام بانکی تکیه نمود. در افق آتی، نظام بانکی از هر جهت در شرایط بدتری نسبت به هم‌اکنون قرار دارد و بانک‌ها از لحاظ مدیریت ریسک در وضعیت مناسبی نیستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for predicting the future of Iranian banking industry based on risk management(PLS approach).

نویسندگان [English]

  • mir morteza mousavi 1
  • Asgar Pakmaram 2
  • jamal bahri 3
  • hasan Galibaf 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad university, Bonab. Iran
2 Corresponding author: Associate Prof., Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
4 Associate Prof., Department of Financial Managment,Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of the present study was to provide a model for predicting the future (efficiency and performance) of Iranian banking industry based on risk management through examining the impact of risk management dimensions (determining risk and appetite risk, formulating and executing risk strategy, internal evaluation, planning and Crisis Testing, Reporting and Transparency) on the future performance and efficiency of the Iranian banking industry.

Method: In order to achieve the purpose of the study, managers of all banks listed in Tehran Stock Exchange were selected and studied. The causal approach was used to estimate the models and test the research hypotheses.
Results: The results of the hypothesis testing showed that that internal evaluation, planning and crisis test had a significant effect on the efficiency and performance of banks. Also, there was a significant effect of stockpiling and risk appetite on bank performance.
Conclusion: The findings of this study indicate that the structure of warehousing and risk appetite is an increasing factor in the optimal performance and efficiency of banks. The banking system's structural problems must be resolved in order for the banking system to perform well and develop in the future. Therefore, the strategic proposals for resolving the crisis of the banking system, however, must go the way of resolving the structural problems. In the future, the banking system is in worse shape than it is now, and banks are not in a good position to manage risk.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • banking industry
  • Bank Efficiency
  • Bank performance
  • PLS
 
1.بولو، قاسم و همکاران (1389). «تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش حسابداری. سال اول. شماره 1. 111-135.
2.پاک‌مرام، عسگر و همکاران (1393). «رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه‌کاری شرطی حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش حسابداری. شماره 14. 88-94.
3.تقوی، مهدی و همکاران (1392). «بررسی تحلیلی بر تایر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای درحال‌توسعه با تأکید بر شاخص مالکیت بانک‌ها به بررسی تحلیلی بر تایر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای درحال‌توسعه با تأکید بر شاخص مالکیت بانک‌ها». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. سال 6. شماره 19. 45-66.
4.تقی‌نتاج، غلامحسین و همکاران (۱۳۹۷). «تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک‌ها با نقش تعدیل‌کنندگی  کیفیت افشاء». فصلنامه مطالعاتمالی و بانکداری اسلامی. دوره۴. شماره ۸. صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۱.
5.توحیدی‌نیا، ابوالقاسم و نصیری. محمد (1397). «ضرورت یا عدم ضرورت پایبندی به الزامات کفایت سرمایه در بانکداری بدون ربا: دیدگاههای رقیب». راهبرد توسعه. شماره 55. 187-21.
6.ﺣﯿﺪﺭﯼ، ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪ و همکاران (1396). «مدل‌سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل‌سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)». ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ (ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ). ﺷﻤﺎﺭﻩ 34. 55 ﺗﺎ 71.
7.خشنود، زهرا و اسفندیاری. مرضیه (1393). «وام دهی بانکی و کفایت سرمایه: مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران». پژوهش‌های پولی بانکی. سال7. شماره20. 211-235.
8.داوری، علی و رضازاده. آرش (1393). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. چاپ دوم. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.  
9.رحیمیان، نظام‌الدین و همکاران (1392). «نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها». بررسی‌های حسابداری. دوره 1. شماره 1. 97-119.
10.      شاهچرا، مهشید (1396). «تغییرات در مقررات کمیته بال». تازه‌های اقتصاد. سال8. شماره129.
11.      شباهنگ، رضا و برهانی، حمید (1388). «سنجش کارایی در بانک‌های تجاری ایران و ارتباط آن با ابعاد سازمانی و مالی». فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت. (2) 10. 64-49.
12.      ﺻﻔﺘﯽ، ﻓﺮﯾﺪ و همکاران (1396) . «بررسی تغییرات کارایی مقیاس اقتصادی در بانک‌های دولتی و خصوصی با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی». فصلنامه ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ (ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ). ﺷﻤﺎﺭﻩ 35.  19 ﺗﺎ 33.
13.      صمدی لرگانی، محمود (1387). «بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های سنتی و نوین سنجش عملکرد»، فصلنامه حسابدار، شماره194. 67-80.
14.      مفاهیم نظری گزارشگری مالی(سازمان حسابرسی) بندهای 1-6 تا 1-12.
15.      مهدوی، غلامحسین. علیزاده طلاتپه، وحید (1394). «بررسی رابطه‌ بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پیشرفت‌های حسابداری. دوره  7. شماره 1. 203-230.
16.      مهرگان، محمدرضا. شاهبندرزاده، حمید (1394). «ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از تکنیک تصمیم­گیری چندشاخصه». فصلنامه تحقیقات مالی. شماره 20. 124-107.
17.      همتی، حسن و همکاران (1392). «تأثیر سازوکارهای نظام راهبردی شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی». فصلنامه سیستم اطلاعاتی مدیریت. دوره 2. شماره 2. 123-148.