روندهای جهانی علم و فناوری، راهبردها و اولویت‌های آینده‌‌پژوهی آموزش عالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه مطالعات آینده‌نگر، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

هدف:  نظام آموزش عالی، همچون سایر بخش‌های جامعه ایران، به­شدت متأثر از تغییرات شکل‌ گرفته و در حال وقوع در سپهر جهانی است. بازتاب این تغییرات در طیفی از اثرگذاری‌های سازنده و ویرانگر قابل بررسی است. این مقاله اندیشه‌ورزی در خصوص چگونگی رویارویی با این تغییرات و ایجاد آمادگی برای بهر‌ه‌مندی از فرصت‌ها و کاهش اثر تهدیدهای حاصل از تغییرات گفته شده است. وقوع بحرانی همچون بیماری‌ همه‌گیر کرونا، بیانگر آن است که موضوع تأثیرپذیری از تغییرات، یک اصل جهان­شمول است و صرف­نظر از سطح توسعه‌یافتگی کشورها، تمامی جوامع را شامل می‌شود و تفاوت در میزان تأثیرپذیری از تغییر و تأثیرگذاری بر روند آن است. با توجه به این مقدمه، پرسش اصلی این مقاله این است که در رویارویی با تغییرات جهانی علم و فناوری، کدامین اولویت‌ها برای آینده‌پژوهی آموزش عالی ایران باید مورد توجه قرار گیرد؟
روش‌: در بررسی تحولات جهانی علم و فناوری، از روش تحلیل روند، در دریافت نظر خبرگان جامعه علمی و فناورانه ایران در خصوص تحولات آتی آموزش عالی در ایران، از روش گفتگو با متخصصان، پانل خبرگان، ذهن‌انگیزی و سرانجام به­منظور تصویرپردازی درباره آینده، از روش سناریوپردازی استفاده شده است.
یافته‌ها: بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که همزمان چهار حوزه تعین‌بخش آینده آموزش عالی در ایران خواهد بود؛ شامل پاسخگویی‌ و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نهاد علم، دستیابی به شهرت و نفوذ ملی، تحول در آموزش و حکمرانی مشارکت‌پذیر.
نتیجه‌گیری: دانشگاه‌مداری در برابر تحولات کنونی و نوآیند در گرو توجه همزمان به سه ساحت اندیشه‌ورزی است: واقعیت‌مداریُ، مسؤولیت‌مداری و آینده‌مداری؛ به عبارت روشنتر دستیابی به آینده مطلوب دانشگاه مستلزم ایجاد میدان مشترک میان سه مدار گفته شده مبتنی بر رویکرد تصمیم‌گیری داده‌بنیان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Global Trends in Science and Technology and the futures studies of Higher Education in Iran: Priorities and Strategies

نویسنده [English]

  • Mohammad Hoseini Moghadam
Faculty Member, Foresight Department, Institute For Social And Cultural Studies
چکیده [English]

Purpose: The higher education system, like other sections of Iranian society, is strongly influenced by the changes taking shape and taking place in the global sphere. The reflection of these changes can be seen in a range of constructive and destructive influences. The purpose of this article is to find out how to deal with these changes and the degree of readiness to take advantage of opportunities and reduce the impact of threats from change requires foresight. The occurrence of a crisis such as Covid-19 pandemic indicates that being affected by changes is a universal principle and it includes all societies, regardless of the level of development of the countries and the difference is in the extent to which it is affected by the change and influences its process. Therefore, the main question of this article is: what priorities and strategies for the futures studies of higher education research in Iran should be considered in the face of global changes in science and technology?
Method: Trend analysis in the study of global developments in science and technology; interview, brainstorming, and expert panel for receiving the opinion of experts of the Iranian scientific and technological community regarding the future developments of higher education in Iran; scenario method for presenting alternative futures have been used.
Findings: The results show that there will be four determinants of the future of higher education in Iran at the same time: social responsibility and accountability of the institution of science; achieving national and international reputation and influence; transformation in education and participatory governance.
Conclusion: From a futures studies point of view, stakeholder participation in identifying factors of change, visioning futures, and how to create preferable future situations are key factors in the validity and reliability of the data obtained. In other words, reality, social responsibility, and future-orientation alongside data-driven decision-making are essential for the governance of higher education in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Participation
  • Global Trends in Science and Technology
  • Higher Education in Iran
مهدی، رضا؛ کیخا، احمد. (1399). رضایت نسبی از اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای ایران. فصلنامه علمی کارافن, ۱۷(ویژه نامه), 217-231.
وزارت علومُ، تحقیقات و فناوری. سی‌امین نشست رئیسات دانشگاه‌های اصلی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها. دانشگاه تبریز. قابل دسترس در: https://tabrizu.ac.ir/fa/news/13113
فاطمی، سید مهدی؛ آراستی، محمدرضا. (1398). اولویت‌گذاری حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری. سیاست علم و فناوری، 12(2): 119-133.