طراحی مدل محرک‌های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.30479/jfs.2020.12641.1167

چکیده

هدف:هدف مقاله تعیین، شناسایی و بازتعریف محرک‌های پیچیدگی سازمان‌های دولتی درقالب مدل محرک‌های پیچیدگی سازمان‌های دولتی است. ‌
روش‌: از حیث روش‌شناسی در این پژوهش از نظریه دادهبنیاد کلاسیک (GT)،بهره گرفته شده است. ‌این روش، روشی کیفی در تحقیق است که با طی مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دسته‌بندی داده‌ها برای دستیابی به مدل پارادایمی می‌‌پردازد. ‌برای اعتباربخشی به مدل اولیه نیز از روش کمّی «ارزیابی روایی محتوایی(CVR)» استفاده شده است. ‌
یافته‌ها: پس از انجام کدگذاری محوری، تعداد 68 خرده‌مقوله از محرک‌های پیچیدگی سازمان‌های دولتی شناسایی و احصا شد که پس از انجام اعتبارسنجی با توجه به نظر خبرگان، این تعداد به 52 محرک پیچیدگی سازمانی تعدیل و نهایی شد. ‌
نتیجه‌گیری‌:برمبنای یافته‌های پژوهش حاضر، مدل محرک‌های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی‌های سازمانی که از مقوله‌های اصلی و زیرمقوله‌های کانونی تشکل شده است، شامل‌ 11 مقوله اصلی و 52 زیرمقوله است. ‌
سهم ارزش‌افزایی پژوهش‌: این پژوهش با افزودن بُعد جدید محرک‌های پیچیدگی قانونی بر ابعاد پیچیدگی سازمان‌های دولتی که ریشه در نوع خط‌مشی‌گذاری و اجرای آنها در ایران دارد، رویکرد نوینی در ادبیات و علم پیچیدگی باز کرده است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Organizational Complexity Drivers in Public Sector by Looking at Redefining of Organizational Complexity

نویسندگان [English]

  • ebrahim sahraee 1
  • Naser Poursadegh 2
  • naser Hamidi 3
  • Ali Mohtashami 3
1 Ph.D. student in Public Administration ,Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran,
2 Associate Professor of Public Administration, Supreme National Defense University, Tehran , Iran,
3 Associate Professor of Industrial Management , Qazvin Islamic Azad University , Qazvin , Iran,
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to identify and redefine the complexity drivers of state organizations and in the form of model of the complexity drivers of governmental organizations.
Method:  In this study, Grounded Theory Method (GT), which emphasizes the use of data analysis steps through open coding, axial coding and selective coding is used. The Grounded Theory Method is a method of qualitative research in which the theory of development is developed using a class of data. Also to validate the original model, the Content Validity Ratio (CVR) method was used.
Findings: After the axial coding, the number of 68 categories of the complexity drivers of governmental organizations were identified and extracted; After the validation of the survey, this number was reduced to 54 drivers to organizational complexity.
Conclusion: Based on the findings of the present study, the model of organizational complexity drivers in the Iranian public sector is characterized by looking at redefining of organizational complexity that is formed by core theories and focal categories, including 11 main categories and 54 categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future organizations
  • organizational complexity
  • Organizational drivers
  • Grounded Theory Method(GT)
 
1.  اخلاقی‌نیا، نازلی. ‌(1397). ‌طراحی ره‌نگاشت ملی برای دگردیسی دیجیتال با رویکرد آینده‌پژوهی. ‌تهران: دانشگاه تربیت مدرس. ‌
2.  الوانی، سیدمهدی و صباغی، مهرداد. ‌(1397). ‌«تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش آموزش و پرورش». ‌فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی.6(3): 99-114
3.  استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. ‌(1393). ‌اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی رویه‌ها و شیوه‌ها. ‌ترجمه بیوک محمدی. ‌تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ‌
4.  بشیری، حسن و ناظمی، امیر. ‌(1397). ‌آینده پژوهشی در سیستم‌های پیچیده. ‌تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ‌
5.  برزیده، فرخ و همکاران. ‌(1397). ‌«طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد». ‌دانش حسابرسی.18(71): 5-26.
6.  پورعزت، علی‌اصغر وسیدرضائی، میریعقوب. ‌(1396). ‌ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت. ‌تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). ‌
7.  حاجی‌زاده، ابراهیم و اصغری، محمد. ‌(1390). ‌روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی (به همراه راهنمای SPSS). ‌تهران: جهاد دانشگاهی. ‌
8.  رابینز، استیفن. ‌(1943). ‌تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها). ‌سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. ‌تهران: صفار. ‌
9.  رحمتی، محمدحسین و همکاران. ‌(1398). ‌«طبقه‌بندی گونه‌های پیچیدگی و رتبه‌بندی سازمان‌ها براساس میزان پیچیدگی». ‌مدیریت فرهنگ سازمانی.17(2): 279-298.
10. فراستخواه، مقصود. ‌(1395). ‌روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه برپایه (گراند تئوری، GTM). ‌تهران: نشر آگاه. ‌
11.سلیمانی، عباس. ‌(1396). ‌«مطالعات آینده براساس فلسفه افلاطون، کانت و نیچه؛پساآینده‌پژوهی و جایگاه آینده‌پژوهی در ساختارهای سازمانی و سیاسی». ‌دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران. ‌2(1): 27-53.
12. شیخ، رضا و همکاران. ‌(1398). ‌«فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده». ‌فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود وتحول(.28(91): 65-85.
13. قلیچ، مرتضی و همکاران. ‌(1398). ‌«آینده‌نگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری (با تاکید بر تجربه آینده‌نگاری کلان شهر تهران)». ‌دوفصلنامه آینده پژوهشی ایران.4(1): 51-69.
14.کرمی، مهدی و همکاران. ‌(1398). ‌«بررسی تاثیر مدیریت دانش بر آینده‌پژوهی با رویکرد رزم‌نامه‌نویسی در سازمان‌های اطلاعاتی‌». ‌نشریه علمی حفاظت و امنیت انتظامی.14(50): 117-143.
15.کمیجانی، علی و همکاران. ‌(1398). ‌«سیمای حکمرانی مطلوب در آینده‌پژوهی: از تصویربرداری تا شکل‌بخشی آینده». ‌دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران.4(1): 207-235.
16. موسوی، سیدمرتضی و همکاران. ‌(1398). ‌«ارائه مدلی برای پیش‌بینی آینده صنعت بانکداری ایران بر پایه مدیریت ریسک (رویکرد مدل‌یابی ساختاری‌)». ‌دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران.4(1): 289-312.
17. هال، ریچارد. ‌اچ. ‌(1376). ‌سازمان ـ ساختار، فرآیند و ره‌آوردها. ‌ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. ‌تهران:نوبهار. ‌
 
1.Alexander, Anthony; Kumar, Maneesh and Walker, Helen (2017):” A decision theory perspective on complexity in performance measurement and management “. ‌International Journal of Operations & Production Management, https://www. ‌emerald. ‌com/insight/content/doi/10. ‌1108/IJOPM-10-2016-0632/full/html. ‌
2.   Alvani, mahdi and sabaghi , mehrdad (1397): " The analysis of state management discourse in the education sector " . Journal of Scientific and Research Quarterly , Management of Government Organizations , Period 6 , No. 3 ,pp. 114 - 99 .(in persian)
3.Aureli, Filippo and Schino, Gabriele (2019):”Social complexity from within: how individuals experience the structure and organization of their groups “, Behavioral Ecology and sociobiology (2019)73: 6, https://doi. ‌org/ 10. ‌1007/s00265-018-2604-5. ‌
4.   Barzideh , FarroKH ; Babajani , Jafar & Abdullahi , Ahmad  ( 1397 ) :  “  ; Organizational model design in auditing judgment based on , Grounded Theory Method ( GT ), audit knowledge , 18th year , number 71 , pp .5-26 . in persian
5.   Bashiri, Hassan  and, Nazemi , Amir ( 1397 ) :” Future Research in Complex Systems” , Tehran , Centre for Scientific Policy Research .(in persian)
6.Bashiri, Hassan; Nazemi, Amir and Mobinidehkordi (2017):” Futures engineering in complex systems “, foresight, doi: 10. ‌1108/FS-09-2016-0042. ‌
7.Baskin, Ken & Bondarenko, Dmitri. ‌M (2018): “The role of complexity studies in the emerging “processual “worldview “. ‌National Research University Higher School of Economics, doi; 10. ‌Emerg / 10. ‌17357. ‌c45145a20b3f2d103812be2e83d91f52. ‌
8.Daft. ‌R. ‌L(1992):”Organization theory and design “, 4th ed. ‌St Paul‌: west Pul,1992
9.Donkor, Francis and Zhou, Dongmei (2019):” Complexity Leadership Theory: A Perspective for State – owned Enterprise in Ghana”. ‌International Journal of Educational Leadership and Management, 7(2), 139-170. ‌DOI:10. ‌17583/ijelm. ‌2019. ‌3647. ‌
10.  Ewens, Hendrik and Van der voet (2019):”Organizational Complexity and participatory innovation: participatory budgeting in local government, Public Mamagment Review, 21:12,1848-1866,doi:10. ‌1080/14719037. ‌2019. ‌1577908. ‌
11.  Ferastkhah, Maqsood ( 1395 ) : " A qualitative research methodology in social sciences with emphasis on " grounded theory " ( Grand Theory , GTM ) . Tehran , Agah Publishing . (in persian)
12.  Ghelich , Morteza ; Mirzaei , Hujjatullah & Rabbani , Taha (2019) : “ Urban Forecasting As An Approach To Urban Policy And Planning ( With Emphasis on Foresight) “ . Semiannual Journal of Iran Future Studies , Volum 4 , Number 1 , Spring & summer , pp.51-69 .(in persian)
13.  Hajizadeh , ebrahim and Asghari , Mohammed (1379 ) :” statistical methods and analyses by looking at the method of research in biological sciences” . Academic Jihad , first printing .(in persian)
14.  Hall ,H . Richard (1376) :” Organizations (Structures , Processes & Outcomes ) “ , Translated by : Ali Parsayan and seyyed Mohammd A arabi , Culture Research Bureau , Tehran , iran .(in persian)
15.  Haynes, Philip (2018):" Understanding the influence of values in complex systems-based approaches to public policy and management", Public Management Review, 20:7, 980-96, DOI: 10. ‌1080/14719037. ‌2017. ‌1364411. ‌
16.  Karami , Mehdi ; Najafi , Alireza & Mahdavi , Zeinab (2019) : “ Investigating the Impact of Knowledge Management on Future Research with a Combat Writing Approach in Information Organizations “ . Quarterly Journal of Protection and Law Enforcement Studies  , Volume 14 , Number 50 , pp.117-143.(in persian)
17.  Komijani , Ali ; Eivazi ,Mohammad Rahim , Bozorgmehri , Majid & Nezamipoor (2019) : “ The Profile of Good Governance in Future Studies : From Imaging to Shaping of the Future “ . Semiannual Journal of Iran Future Studies , Volum 4 , Number 1 ,  pp.207-235 .(in persian)
18.  Lade, Steven J; Peterson, Garry. ‌D (2019),:” Comment on (Resilience of Complex Systems: State of the Art and Directions for Future Research) “. ‌Hindawi ,WILEY ,https://doi. ‌org/10. ‌1155/2019/6343545. ‌
19.  Larsen, M. ‌Marcus; Manning, Stephan and Pedersen (2018): ”The ambivalent effect of complexity on firm performance‌: Astudy of the global service provider industry“. ‌long Range Planning xxx(1-15), Published by Elsevier ltd. ‌
20.  Mirzaei Daryani & Amini, Amir (2016): “Management and Organizational Complexity “, Elsevier, procedia – Social and Behavioral Sciences 230(2016)359 – 366. ‌
21.  Mousavi , Mir Morteza ; Pakmaram , Asghar ; Bahri Sales , Jamal & Ghalibaf Asl , Hassan (2019) :” Developing a Model for Predicting the Future of Iranian Banking Industry based on Risk Management (PLS Approach ) “ . Semiannual Journal of Iran Future Studies , Volum 4 , Number 1 ,  pp.289-312 .(in persian)
22.  Nesijhuvaj. ‌M and Johnson, William C (2019):” Evidence from a quasi-natural experiment”. ‌Journal of Business Research 98, p: 153-165. ‌
23.  Pereira Miranda, Marlene (2019), “the Complexity of Organizations“, Master's degree in Business Management and Internationalization. ‌https://recipp. ‌ipp. ‌pt › bitstream › DM_Jorgina Pereira_MGIE_2019
24.  Pourezzat , Ail Asghar and Seyyd Rezaei , Mir Yaghoub (1396) :” Performance Evaluation of Government and Administration “ . The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanites (SAMT) , Institute for Research and Development in Humanities , Tehran , iran .(in persian)
25.  Qiu, Yumin; Chen, Hongquan, and Sheng, Zhaohan (2019):” Shuping Cheng Governance of institutional complexity in megaproject organizations “. ‌Science Direct; International Journal of Project Management 34, p 425-443. ‌
26.  Rahmati ,Moammd Hosain ; Razavi Saiedi , Seyyed Reza ; Shahbazi , Meisam ; Zaraei Matin , Hassan ( 1398 ) : " The classification of complexity species and ranking of organizations is based on the degree of complexity " the organizational culture management , period 17 , No. 2 , pp. 298 - 279 . Tehran ,iran .(in persian)
27.  Rautera, Romana; Globocnikb, Dietfried; Perl-Vorbachc, Elke and Rupert J, Beumgartnerd (2018);” Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance “. ‌Elsevier ESPA,Journal ofInnovation & Knowledge. ‌pp. ‌226-233. ‌https://pdf. ‌sciencedirectassets. ‌com
28.   Rebentisch, Eric; KaushikSinha, GüntherSchuh; Rudolf, Stefan ; Riesener ,Michael;Mattern, Christian; Stracke, Felix (2017): Measurement of Organizational Complexity in Product Development Projects,: Technology Management for Social Innovation. ‌
29.  Robbins , Stephen P (1987) : “ Organization theory : structure , design and applications “ . Translation : Seyyed Mahdi Slvani and Hasan Danaei Far, Saffar, tehran , iran .(in persian)
30.  Schwandt , Alexander(2009)‌: ” Measuring organizational complexity and its impact on organizational performance , A comprehensive conceptual model and empirical study “ , Berlin , Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften , https://www. ‌svh-verlag. ‌de
31.  Sheikh , Reza ; Aibaghi Isfahani , Saeed & Lotfi Ehsan (2019)  :” The process of Leading change management in a complex government environment “ . the Journal Improvement and Change Management Studies , Spring 2019 , Volume 28 , Number 91 , iran .(in persian)
32.  Snihur, Y and Tarzijan, J (2018):”Management Complexity in Multi – Business- Model Organization”. ‌Long Range Planning, 51(2), 50-63. ‌
33.  Soleimani , Abbas (1396) :” future studies based on the philosophy of plato , kant and Nietzsche ; post - futures studies and futures studies in organizational and political structures “.Semiannual Journal of Iran Future Studies , Volum 2, number 1  , replication 2 .(in persian)
34.  Strauss , Anselm and Corbin , Juliet (2014):  Basics  of qualitative research , grounded theory , procedures  and Techniques  . Translation  : S . Buik Mohammadi , Institute for  humanities and cultural studies , tehran , iran .(in persian)
35.  Tourish, Dennis (2018), “Is Complexity leadership Theory Complex Enogh? ACriticalappraisal, some modifications and suggestions for further research”. ‌Organization Studies, egos: SAGE:doi. ‌org/10. ‌1177/0170840618789207. ‌
36.  Turner, John and Baker, Rose m (2019):” Complexity Theory: An Overview with Potenti application for the Social Sciences “. ‌mdpi. ‌com/ journal/systems,doi:10. ‌3390/systems 7010004. ‌
37.  Uyan, Umut and Aslan, Ayse (2019). ‌”Promoting Readinness for Change: Asystematic Review of Positive Psychology in Organizational change context “. ‌Journal of Administrative science, city / Volume 17, Say / N: 34, ss. ‌pp: 349-371: DOI: https// dergipark. ‌org. ‌tr/tr/ pub / comuy bd /article / 495109. ‌
38.  Waeger, Daniel and Weber, Klaus (2019),”Institutional Complexity and Organizational Change: an open polity perspective “. ‌Academy Of Management Review2019,vol. ‌44,no. ‌2,336-359. ‌https://DOI. ‌org/10. ‌5465/amr. ‌2014. ‌0405. ‌
39.  Woermann, Minka; Human, Oliver and Preiser, Rika (2018):”Genral Complexity: A Philosophical and Critical Perspective. ‌Emergence: Complexity and Organization. ‌2018 Jun 30 ]last modified‌: 2019 Feb 24[. ‌Edition 1. ‌Doi:10. ‌emerg/10. ‌17357. ‌c973409d98458109d25b79d546318af. ‌
40.  Wynen, Jan; Boon, Jan; Kleizen, Verhoest, Koen (2019):”How Multiple Organizational Changes Shape Managerial Support For Innovative Work Behavior: Evidence From the Australian Public Service “, Review of personnel Administration, 1-25,sagepub. ‌com/journals-permissions. ‌DOI: 10. ‌1177/073437 IxI 8824388. ‌