دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-329 
4. آینده‌پژوهی زنجیره تأمین صنعت نفت با رویکرد سناریونگاری

صفحه 81-104

10.30479/jfs.2019.10346.1041

اسماعیل احمدی؛ محمد حسن ملکی؛ رسول ثانوی فرد؛ محمد رضا فتحی


11. طراحی مدل یکپارچه ارزیابی آینده نگاری با کاربست روش فراترکیب

صفحه 271-303

10.30479/jfs.2020.10849.1065

مظفر ناصری طاهری؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم اله زارعی