آینده پژوهی تطور مفهوم اقلیت در ادبیات و مباحث حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

2 نویسنده مسئول ، دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

10.30479/jfs.2020.13866.1215

چکیده

هدف: از نخستین‌بار که «اقلیت» مذهبی در قالب معاهده اوگسبورگ (1555) مطرح شد، مفهوم آن تاکنون بارها از بُعد شکلی و محتوایی تطور یافته است. پس از «اقلیت مذهبی»، به ترتیب، «اقلیت قومی» با سند کنگره وین (1815)، «اقلیت زبانی» با رای مشورتی دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی (1935) و همچنین با تصویب ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966)، و «اقلیت ملی» با «اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» (1992) وارد حقوق بین­الملل شدند. در این فرایند اقلیت از منظر مفهومی نیز به‌ویژه از بُعد لغو شرط تابعیت دچار تطور شد. هدف این نوشتار، آینده­پژوهی تطور مفهوم اقلیت در حقوق بین‌الملل است.
روش: این پژوهش با پذیرش اصول شیوه توصیفی و تحلیلی، از راهبرد استفهامی و روش «امتداد حال به آینده» که یکی از روش­های آینده­پژوهی است، استفاده می‌کند.
یافته‌ها: با اتکاء به نظریه چندفرهنگ­گرایی، محور آینده‌های محتمل در تداوم تطور شکلی و محتوایی مفهوم اقلیت، کاهش نقش عناصر چهارگانه عُرفی مذهب، قومیت، زبان و منشأ ملی در شناسایی اقلیت­ها و افزایش نقش مؤلفه «تمایز در عادات، باورها و رفتارها» است.
نتیجه‌گیری: بررسی پیشران­ها نشان می­دهد که در «آینده محتمل»، کنش‌گری کشورهای غربی برای ورود گروه­های جدید، نظیر فِرَق غیر رسمی و همجنس­گراها، به دایره حقوقی اقلیت­ها وجود دارد. برای جلوگیری از این روند مغایر با «نظم عمومی»، همکاری حقوقی دُوَل عضو سازمان همکاری اسلامی به‌ویژه در «کمیته حقوق بشر» و «مجمع مربوط به امور اقلیت» ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futurology of the Evolution of the Concept of Minority in International Law Literature

نویسندگان [English]

  • ahmad kazemi 1
  • Mohammad Ali kafaeifar 2
1 PhD in International Law, Islamic Azad University, Qom Branch, Iran
2 Corresponding Author, Assistant Professor of Islamic Azad University, Qom, Iran ma.kafaeifar@gmail.com
چکیده [English]

Purpose: The "minority" has evolved in form and content since it was first introduced in the Treaty of Augsburg in 1555. After the "religious minority", the "ethnic minority" entered international law with the Vienna Document of 1815, the "linguistic minority" with the decision of the Permanent Court of 1935 and with the ratification of Article 27 of the 1966 Covenant and the "national minority" with the 1992 Declaration. The minority has evolved conceptually and formally, especially the condition of citizenship.The purpose of this paper is to study the future evolution of the concept of minority in international law.
Method: By accepting the principles of descriptive and analytical methods, the research uses the interrogative strategy and the method of "extension of the present to the future", which is one of the methods of futures studies.
Findings: Relying on the theory of multiculturalism, the possible futures of minority evolution are to reduce the role of the four traditional elements of religion, ethnicity, language, and national origin in identifying minorities and to increase the role of "distinction in habits, beliefs, and behaviors."
Conclusion: The study of the Propellants shows that in the "probable future", there is activism in Western countries for the entry of new groups such as misguided sects and homosexuals into the legal circle of minorities. To prevent this process contrary to "public order", the legal cooperation of the member states of the Organization of Islamic Cooperation, especially in the "Human Rights Committee" and the "Forum on Minority Issues" is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Minority
  • International Law
  • Formal and Content Evolution
 
1.   اردبیلی، محمدعلی. (1387). حقوق بین­الملل کیفری. تهران: میزان.
2.   بی‌نا. (1384). روش­های آینده­نگاری تکنولوژی. بنیاد علمی توسعۀ فردا. تهران: نشر گلبان.
3.  پانوف،میشل. پرن، میشل. (1368). فرهنگمردم­شناسی. ترجمهاصغرعسگری.تهران:ویس.
4.   جوانمردی، مرتضی. (1384). «نسل زدایی: ساختار عناصر جرم». مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران. 68: 48-1.
5.  حبیب نژاد، سیداحمد، (1395)، حقوق فرهنگی اقلیت­های قومی در ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر. تهران: مجد.
6.  خوبروی‌پاک، محمدرضا. (1380)، اقلیت­ها. تهران: شیرازه.
7.  زرگر، افشین. (1386). «نظریه هنجاری روابط بین­الملل در جهان معاصر». فصلنامه سیاست خارجی. 21(3): 599-636.
8.  شریفی طرازکوهی، حسین. قره‌باغی، عبدالله. (1389). «تحلیل قاعده منع ­تبعیض نسبت به اقلیت­ها در حقوق بین­الملل». مجله حقوقی بین‌المللی.27(42): 31-63.
9.  عزیزی، ستار. (1394). حمایت از اقلیت­ها در حقوق بین­الملل. تهران:  نشر شهر دانش.
10.    کریمی مله، علی. (1386). «چندفرهنگ­گرایی و رهیافت­های مختلف آن».پژوهشنامه علوم سیاسی.2(8): 211-248.
11.     گیدنز، آنتونی. (1387). جامعه­شناسی. منوچهر صبوری‌کاشانی. تهران: نی.
12.    لسانی، حسام الدین. (1382). «جایگاه اقلیت‌ها در حقوق بین­المللی بشر». اندیشه­های حقوقی. 1(3): 129-153.
13.    لیندرگرن، متس. (1390). طراحی سناریو، پیوند میان آینده و راهبرد. عبدالعزیز تاتار. تهران: مؤسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی.
14.    محاسب، مهین دخت. (1386). کشتار جمعی. تهران: گنج دانش.
15.    میلنر، آندرو. (1385). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. جمال محمدی. تهران: ققنوس. 
16.    نپوری ز‌اده، بهنام. (1388). آینده­پژوهی؛ مفاهیم، روش­ها؛ تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
17.     هانتینگتون، ساموئل. (1375). «درگیری­های سیاسی پس از جنگ سرد. مجتبی امیری». مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی. 109و110: 35-26.
References
1.Akayesu Case, (1998), Prosecutor V. Akayesu Jean-Paul, ICTR, Judgment of 2 September 1998.
2.Anonymous (2005). Methods of technology foresight. Tomorrow Development Foundation. Tehran: Golban Publishing.(In Persian)
3.Ardabili, Mohammad Ali (2008). International Criminal Law. Tehran: Mizan.(In Persian)
4.Azizi, Sattar. (2015). Protection of minorities in international law. Tehran: Shahr-e-Danesh Publishing.(In Persian)
5.Bruke, Terry,(2004), Long Term Housing Futures for Australia, Australian Housing and Urban Research Institute.
6.Capotorti F, (1985), Study on the Right of  Person Belonging to Ethnic, Religious and linguistic Minorities, New York, Deep Publication.
7.Castellino J ,(2016), Globl Minority Rights. Farnham: Ashgate publishing, 656 P.
8.CCPR General Comment No.23, (1994), Rights of Minorities, Article 27.
9.E/CN.4/1987/WG.5/WP.1.1987. Commission on Human Rights, Available from: https://undocs.org/pdf? symbol=en/E/CN.4/1987/WG.5/WP.1 [accessed 13 June 2018].
10.  E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, (2005), Commentary of the Working Group on Minorities,  Available from:https://undocs.org/en/E /CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2.[accessed7June 2018].
11.  Fahey, Lain ,(1998), Learning From the Future, Palgrave, maemillan.
12.  Giddens, Anthony. (2008). Sociology. Manouchehr Saburi ‌ Kashani. Tehran: Ney.(In Persian)
13.  Habibnejad, Seyed Ahmad, (2016), Cultural rights of ethnic minorities in Iran and international human rights instruments. Tehran: Majd.(In Persian)
15.  Huntington, Samuel. (1996). "Political conflicts after the Cold War. "Mojtaba Amiri." Journal of Political and Economic Information. 109 and 110: 35-26.(In Persian)
16.  Johnson, p (2013), Homosexuality and the European court of human righits , Talor&Francis Group
17.  Juanmardi, Morteza (2005). "Genocide: The Structure of the Elements of Crime." Journal of the Faculty of Law, University of Tehran. 68: 48-1.(In Persian)
18.  Karimi Melleh, Ali. (2007). "Multiculturalism and its different approaches". Journal of Political Science. Volume 2. 8: 248-211.(In Persian)
19.  Khobroye pak, Mohammad Reza. (2001), Minorities. Tehran: Shirazeh.(In Persian)
20.  Krasner S, (2018), The Westphalian Model and Minority-Rights Guarantees in Europe ,University of Bremen.
21.  Kymlicka W, (2010), Minority Rights in Political Philosophy and International Law,  Oxford: Oxford University Press.
22.  Lindergren, Mets. (2011). Scenario design, the link between the future and strategy. Abdul Aziz Tatar. Tehran: Defense Industries Research Institute.(In Persian)
23.  Lisani, Hesamuddin. (2003). "The position of minorities in international human rights”. Quarterly Journal of Legal Thoughts. first year. 3: 153-129.(In Persian)
24.  Macklem P, (2008), Minority Rights in International law, International Journal  of constitutional law, No.3 &4, 6: 531-552.
25.  Milner, Andrew. (2006). An Introduction to Contemporary Cultural Theory. Tehran: Gognous Publishing.(In Persian)
26.  Mohaseeb, Mahin Dokht. (2007). Mass killing. Tehran: Ganj-e-Danesh.(In Persian)
27.  Nepuri Zadeh, Behnam. (2009). Future Research; Concepts, methods; Tehran: Future Center for Defense Science and Technology Research.(In Persian)
28.  Ortakovski V, (2000), Minorities in the Balkan. Netherlands: Brill – Nijhoff.
29.  Panoff, Michelle. Pern, Michelle. (1989). Anthropological culture. Translated by Asghar Asgari. Tehran: Weiss.(In Persian)
30.  Parekh B, (2002), Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory. Massachusetts: Harvard University Press.
31.  Pejic J, (1997),Minority Rights in International Law.Human Rights Quarterly,The Johns Hopkins University Press, 19 (3): 666-685.
32.  Petričušić A, (2005), The Rights of Minorities in International Law, Croatian International Relations Review, 38/39: 1-23.
33.  Pew, (2019), Same-Sex Marriage Around the World. Pew Research Center, Available from: https://www.pewforum.org/fact-sheet/gay-marriage-around-the-world/, October 28[accessed 09 January 2019].
34.  Ratner SR, (2002), Accountability for Human Rights Atrocities in InternationalLaw, Oxford: Oxford University.
35.  Rehman J, (2000), The Weaknesses in the International Protection of Minority, Netherlands: Brill - Nijhoff.
36.  Sharifi Tarazkoohi, Hossein. (2010). "Analysis of the rule prohibiting discrimination against minorities in international law." International Law Journal. Year 27. 42: 63-31.(In Persian)
37.  Slaughter R, (2005), Glossary of Futures Term, Foresight International, Knowledge of Future Studies.
38.  Surhone l, (2010), Treaty of Oliva, Hill: betascript publishing.
39.  Sweeney, John, (2016), The Three Tomorrows of Post normal Times, Future, No.75, pp: 1-13
40.  Thornbery P, (1991), International Law and the Rights of Minorities. Oxford: Clarendon Press.
41.  Zargar, Afshin. (2007). "Normative Theory of International Relations in the Contemporary World". Foreign Policy Quarterly. Year 21. 3: 636-599.(In Persian)
42.  Ziller C, Berning C, (2019), Personality traits and public support of minority rights, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 44.
43.  Zylfiu  I, (2015), The Issue of Minorities in the Balkans. Proceeding of International Conference  on Political  Science. Kosovo, Nov 7, pp: 78-85.