شناسایی شاخص‌های استراتژی توسعه شهری در جهت تاب آوری و توانمندسازی جزیره کیش در افق 1417

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی کیش ، سرپرست دفتر امور پژوهشی مدرس دانشگاه پیام نور کیش

2 استاد تمام دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 استادیار دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستائی

4 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30479/jfs.2020.13409.1198

چکیده

هدف:هدف این پژوهش، شناسایی شاخص‌های تاثیرگذار حکمرانی خوب شهری، قابل زندگی بودن، بانکی بودن و رقابتی بودن در استراتژی توسعه شهری و افزایش تاب‌آوری جزیره کیش با رویکرد توانمندسازی است، که بر این اساس کدام یک از زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کالبدی احتیاج به افزایش تاب­آوری و دستیابی به توانمندسازی مدیران و شهروندان در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی را دارد.
روش:روش پژوهش بر مبنای روش­های توصیفی - تحلیلی و از نظر نوع هدف کاربردی است و نتایج به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر و T تک‌نمونه‌ای محاسبه شده‌ است. به منظور بررسی و مقایسه تاب‌آوری شاخص‌های استراتژی توسعه شهری در ابعاد حکمرانی خوب شهری، بانکی بودن، قابل زندگی بودن و رقابتی بودن از آزمون ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزار PLS و Micmac استفاده شده است. ازمدل استراتژیک SOAR برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوت­ها، فرصت­ها، آرمان­ها و نتایج در توانمندسازی استفاده شده ­است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد شاخص­های استراتژی توسعه شهری جزیره کیش در ابعاد قابل زندگی بودن دارای وضعیت مناسب­تری نسبت به سایر شاخص­ها است و شاخص‌های حکمرانی خوب شهری، بانکی بودن و رقابتی بودن در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
نتیجه‌گیری: میتوان گفت به اعتقاد پاسخگویان کلیه شاخص­های استراتژی توسعه شهری جزیره کیش در سطح مطلوبی نیستند،  به عبارتی کیش هنوز قابل زندگی است ولی از لحاظ مدیریتی و اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Indicators of Urban Development Strategy for Resilience and Empowerment of Kish Island in the Horizon of 1417

نویسندگان [English]

  • Shiva Pourghorban 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Alireza Darban Astaneh 3
  • Saeed Zanganeh Shahraki 4
1 teaching in university
2 Professor, Department of Geography Tehran University
3 Assistant Professor, Department of Geography, Tehran University
4 Assistant Professor, Department of Geography, Tehran University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to identify the effective indicators of good urban governance, livability, banking and competitiveness in urban development strategy and increase the resilience of Kish Island with empowerment approach, based on which one of the economic infrastructure, social, managerial, physical needs to increase resilience and achieve empowerment of managers and citizens in the face of economic, social and environmental crises.
Method: The research method is based on descriptive-analytical methods and is applied in terms of the purpose. The results obtained from the questionnaires were calculated using SPSS software and Chi-square test and T-sample. In order to evaluate and compare the resilience of urban development strategy indicators in the dimensions of good urban governance, banking, viability and competitiveness, ANOVA test and structural equation modeling were performed with PLS and Micmac software and SOAR strategic model for development strategy and describes the strengths, opportunities, ideals, and outcomes used in empowerment.
Findings: The results show that the indicators of Kish Island urban development strategy in terms of viability are in a better position than other indicators and the indicators of good urban governance, banking and competitiveness are not in a favorable position.
Conclusion: Therefore, it can be said that the respondents believe that all indicators of Kish Island urban development strategy are not at the desired level, in other words, Kish is still livable, but not in a good managerial and economic situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Development Strategy
  • Resilience
  • Empowerment
  • Kish Island
 
1.  اسلامی راد، قربان،  روشنعلی، محمد (۱۳۹۶)، تدوین راهبردهای استراتژیک به منظور توانمندسازی محلات حاشیه‌نشین (مطالعه موردی: شهر بهشهر)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،9(32).
2.  بنکدار، احمد،  زرین پناه، نریمان، شرفی، مرجان (۱۳۸۹)، برنامه راهبردی سیدنی، شهری پایدار تا سال ۲۰۳۰،  جهاد دانشگاهی، پژوهشکده فرهنگ و هنر؛ مرکز تحقیقات هنر معماری و شهرسازی، پژوهشکده نظر.
3.  پورقربان، شیوا (۱۳۹۷)، آینده پژوهی توسعه فضایی راهبردی جزیره کیش با رویکرد گردشگری پایدار، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران.
4.  پورموسوی، موسی، معصومی، سلمان (۱۳۸۹)، ساماندهی و توانمندسازی محله های آسیب پذیر با  تاکید بر نقش مدیریت شهری، مجله شهرداری ها، 11(99): 32-40.
5.  تقوایی، مسعود، حسینی خواه، حسین، علیزاده اصل، جبار (۱۳۹۴). استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری، مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد، مجله آمایش جغرافیایی فضا،5(15): 125-142.
6.  توکلی­نیا، جمیله، شالی، محمد (۱۳۹۴)، در پژوهشی با امکان­سنجی راهبرد توسعه شهر در توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی منطقه یک کلانشهر تبریز، تحقیقات  کاربردی علوم جغرافیایی، 15(36): 117-136.
7.  رضایی، محمدرضا (۱۳۹۲)، ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی مطالعه موردی: زلزله محله‌های شهر تهران، نشریه مدیریت بحران، 2(3): 25-36.
8.  رهنما، محمدرحیم، اجزاء شکوهی، محمد، سیاحی، زهرا (۱۳۹۶)، احیاء بافت فرسوده با رویکرد استراتژی توسعه شهری؛ نمونه موردی اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری،9(30): 1-20.
9.  شقاقی شهری، وحید (۱۳۹۶)، ارزیابی و مقایسه وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران با رقبای منطقه، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 25(83): 183-218.
10.غیاثوند، ابوالفضل، عبدالشاه، فاطمه (۱۳۹۴)، مفهوم و ارزیابی تاب آوری اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 15(59): 161-187.
11.گل وردی، مهدی (۱۳۹۶)، تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات پژوهش، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،5(25): 293-310.
 
1. Bankdar, Ahmad, Zarrinpanah, Nariman, Sharafi, Marjan (2010), Sydney Strategic Plan, Sustainable City until 2030, University Jihad, Culture and Art Research Institute; Research Center for Architecture and Urban Planning, Nazar Research Institute (in Persian).
2. Chand, A. (2018). Place Based Approach to plan for Resilient Cities: a local government perspective, Procedia Engineering 212, Pp. 157–164. www.sciencedirect.com.
3. Cities Alliance. (2016). Annual Report,
4. Cities Alliance. (2018). Annual Report, http://www.citiesalliance.
5. Dhabhalabutr, K. (2016). The Empowerment of the Slum Inhabitant as a Primary Agent of             Low-Income Housing: Slum Upgrading in Thailand between 1980 and 2011, Procedia - Social and Behavioral Sciences   216,  pp.  428 – 439. www.sciencedirect.com.
6. Dou, Li & Wang. (2013). Ecological Strategy of City Sustainable Development, https://www. Sciencedirect.com.
7. Eslami Rad, Ghorban, Roshanali, Mohammad (2017), Development of Strategic Strategies for Empowering Suburban Areas (Case Study: Behshahr City), Journal of Geography and Urban Planning, Zagros Perspective, Volume 9, Number 32 (in Persian).
8. Golverdi, Mehdi (2017), National Resilience: A Review of Research Literature, Quarterly Journal of Strategic Public Policy Studies, Volume 5, Number 25, pp. 310-293 (in Persian).
9. Goncalves. )2013). Framework and Indicators to Measure Urban Resilience, www.researchgat e.net /publ i cat i on/259996559.
10. Lee, K. Chun, H. Song, J. (2018). Climate Change for Urban Development  New Strategies for Resilient Planning in response to Climate Change for Urban Development, Procedia Engineering 212, Pp. 840–846. www.sciencedirect.com.
11. Pourghorban, Shiva (1397), Futurism of Spatial Development - Strategy of Kish Island with a sustainable tourism approach, PhD thesis in Geography and Urban Planning, Kish International Campus, University of Tehran (in Persian).
12. Pourmousavi, Musa, Masoumi, Salman (2010), Organizing and Empowering Vulnerable Neighborhoods with Emphasis on the Role of Urban Management, Journal of Municipalities, Volume 11, Number 99, pp. 40-32 (in Persian).
13. Rahnama, Mohammad Rahim, Ingredients Shokoohi, Mohammad, Sayyahi, Zahra (2017), Revival of worn-out texture with city development strategy approach; A case study of Ahvaz, Islamic Azad University, Quarterly Journal of Urban Management Studies, Year 9, No. 30, pp. 1-20 (in Persian).
14. Ray, B. Shaw, R. (2018). Changing built form and implications on urban resilience: loss of climate responsive and socially interactive spaces, Procedia Engineering 212, Pp. 117–124. www.sciencedirect.com.
15. Rezaei, Mohammad Reza (2013), Evaluation of economic and institutional resilience of urban communities against natural disasters (in Persian).
16.  Shafique, K. Warren, C. (2018). Empowerment and legitimization of effected communities in post-disaster reconstruction, Procedia Engineering 212, Pp. 1171–1178. www.sciencedirect.com.
17. Shaghaghi Shahri, Vahid (2017), Evaluation and comparison of Iran's economic resilience with regional competitors, Quarterly Journal of Economic Research and Policy, No. 83, Year 25, 181-238 (in Persian).
18. spath, L. Scolobig, A. (2017). Stakeholder  empowerment  through  participatory  planning practices: The case of electricity transmission lines in France and Norway, Energy Research & Social Science 23, Pp. 189–198. www.elsevier.com/locate/erss.
19. Taqvaee, Massoud, Hosseinikhah, Hossein, Alizadeh Asl, Jabbar (2015). City Development Strategy with Emphasis on Empowering Urban Neighborhoods, Case Study: Akbarabad Yazd Neighborhood, Journal of Spatial Geographic Management, Fifth Year, No. 15, 142-1525 (in Persian).
20. Tavakolinya, Jamileh, Shali, Mohammad (2015), in a study with feasibility study of city development strategy in empowering and organizing informal settlements in Tabriz metropolitan area one, Applied Research in Geographical Sciences, Year 15, No. 36, pp. 138-117 (in Persian).
21. UN-Habitat. (2018). The State of Sri Lankan Cities 2018 report.
22. World Bank. (2009). AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP, THE BANK GROUP’S URBAN DEVELOPMENT STRATEGY.
23. Zhan, D.,  et al,. (2018). Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China. Cities. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.025.  www.elsevier.com/locate/cities.