برازش شاخص‌های آینده‌نگاری اقتصاد منطقه‌ای بر مبنای استخراج ضرایب فنی جدول داده – ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهش محور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، اقتصاد، قزوین، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، اقتصاد، قزوین، ایران

10.30479/jfs.2020.11185.1093

چکیده

هدف: هدف ما این است که نشان دهیم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه‌مراتبی (AHP) می‌توان با نظرسنجی از خبرگان، تخمینی از ضرایب فنی رشته فعالیت‌ها برای تحقیقات آینده‌نگاری در حوزه توسعه اقتصادی استان قزوین به دست آورد. آینده‌نگاری اقتصادی منطقه‌ای نیازمند بررسی کلیه شاخص‌های توسعه است. توسعه هدفمند بدون در اختیار داشتن اطلاعات و ابزار لازم در شرایط پیچیده کنونی امری ناممکن است. در شرایطی که در زمان‌های کوتاه تغییرات شدیدی در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مناطق ایجاد می‌شود تکیه بر ابزارهای گذشتهنگر و ایستا خطای زیادی در آینده‌نگاری ایجاد خواهد کرد.
روش:رویکرد این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی و کمی است. برای این منظور با همکاری نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع در جلساتی منظم و استفاده از اطلاعات کشوری و استانی جدول ضرایب فنی برای استان قزوین تهیه شده است.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از روش معرفی‌شده می‌توان اطلاعات مورد نیاز آینده‌پژوهان منطقه‌ای را با هزینه زمانی و پولی کمتری نسبت به روش‌های مرسوم استخراج نمود.
نتیجه‌گیری:تحلیل‌های اقتصادی براساس جدول داده ـ ستانده دارای مزایای متعددی است و محققین اقتصادی تمایل زیادی به استفاده از این اطلاعات به‌ویژه در مدل‌های تعادل عمومی دارند. اما تهیه اطلاعات این جدول هزینه‌بر و زمان‌بر است و معمولا به همین دلیل در سطح منطقه‌ای (استانی) تهیه نمی‌شود یا با تاخیر زمانی زیاد که استفاده از آن را کمرنگ می‌کند ارائه می‌شود. روش استفاده‌شده در پژوهش حاضر مشکلات مذکور را رفع نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foresight Regional Economy Indicators Evaluation Based on Input-Output Table Coefficient

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Yari 1
  • bytollah akbari mogadam 2
1 PhD Student in Economics, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Economics, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is applying Analytic Hierarchy Process (AHP) to estimate technical coefficients of activities, which is suitable for foresight regional economy index by employing experts’ opinion. Regional economic foresight requires appraising all dimensions of development indices. World complex conditions demand adequate information and tools to rational development planning. In situation that rapid changes in political and social economic structure happen in short term, applying retrospective and static tools create enormous error on foresight.
Method: This research has applied mixed (qualitative and quantitative) method. In this regards, technical coefficient table for Qazvin was developed through regular meeting with related administrations and stakeholder organizations in combination with country and provincial data.
Findings: The research outcomes pointed out that applying AHP will reduce costs and time in compare with existing methods.
Conclusion: Economic analyses based on input- output table have many benefits which make attraction for researchers, especially on general equilibrium model. In the other hand, those table will not afford in provincial level as preparing data and information for them is cost and time consuming. This research has been solve that problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Input-Output Table
  • Analytic Hierarchy Process
  • Economic Foresight
 
1.اصغرپور، محمدجواد. (1397). تصمیم‌گیری چندمعیاره. چاپ شانزدهم. تهران: دانشگاه تهران.
2.بانویی، علی اصغر. و همکاران. (1386). «شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف‌های تقاضا و عرضه اقتصاد». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی.7(1): 1.
3. سوری، علی. (1384). تحلیل داده ـ ستانده. چاپ اول. همدان: انتشارات نور علم.
4.توفیق، فیروز. (1371). تحلیل داده ـ ستانده در ایران. تهران: انتشارات شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
5.مرکز آمار ایرانwww. amar. org. ir
 
1.Agnė Paliokaitė, Nerijus Pačėsa, David Sarpong. (2014). Conceptualizing Strategic Foresight: An Integratd Framewor ,Strategic Foresight ,Volume23, Issue3-4, Pages 161-169.
2. Asghar pour, Mohammad javad (2018). Multi-Criteria Decision Making. Tehran university, Volume 16. (In Persian)
3.Banai –kashani, A. R. (1987) "Dominace and Dependence in Input – output Analysis. The Nonlinear Approach",Mathe matical Modeling , Vol. 9 No:3-5 ,PP377-380
4. Banouei, A, Jelodari Mamaghani,M, Mohagheghi, M (2007). Identifying Key Sectors Based On Demand And Supply Approches. Journal Of Sustainable Growth And Development (The Economic Research). Volume7. (In Persian)
5.Belton, V. & Stewart, T. J. (2002) Multi Criteria Decision Analysis – An Integrated Approach, Kluwer, pp 151-159.
6.Coates, J. , Durance, P. , Godet, M. , 2010. Strategic foresight issue: introduction. Technology. Forecast. Soc. Chang. 77 (9), 1423–1425.
7.Demir, Y. (2011). Institutionalization and corporate entrepreneurship in family firms. African Journal of Business Management Vol. 5 (2), pp. 416-422.
8.Donald F. KuratkoJeffrey S. HornsbyJeffrey G. Covin. (2014). Diagnosing a firm's internal environment for corporate entrepreneurship, Business Horizons, Volume 57, Issue 1, Pages 37-47.
9.Gausemeier, J. , A. Fink, and O. Schlake (1998) Scenario management: An approach to develop future potentials, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 59, No. 2,pp. 111-130
10.  George J. Avlonitisand Helen E. Salavou. (2007). Entrepreneurial orientation of SMEs, product innovativeness, and performance, Journal of Business Research, Volume 60, Issue 5, Pages 566-575.
11.  Hines, A. , Gold, J. , 2015. An organizational futurist role for integrating foresight into corporations. Technol. Forecast. Soc. Chang. 101, 99–111.
12.  Joaquín Alegre,Ricardo Chiva. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test, Tec novation,Volume 28, Issue 6, Pages 315-326.
13.  Johnston R (2012) Developing the capacity to assess the impact of Foresight. Foresight 14 (1):56–68.
14.  Leitner, Karl-Heinz. The effect of intellectual capital on product innovativeness in SMEs. International Journal of technology Management, 2011, Vol53, No. 1.
15.  LeongChan and TugrulDaim. (2012). Exploring the impact of technology foresight studies on innovation: Case of BRIC countries, Futures,Volume 44, Issue 6, August 2012, Pages 618-630.
16.  McGrath, R. G. , Keil, T. , Tukiainen, T. , 2006. Extracting value from corporate venturing . MIT Sloan Manna. Rev. 48 (1), 50–56.
17.  Muhammad Imran Qureshi, Amran Rasli, Ahmad Jusoh, Kowang Owee Tan. (2015). Sustainability: A new manufacturing paradigm, Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) 77:22, 47-53.
18.  Narongsak Thongpapanl, Eugene Kaciak and Dianne H. B. Welsh. (2018) Growing and aging of entrepreneurial firms. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 24:6, 1087-1103.
19.  Ogawa, H. Tsubuku, M. (2017), Impact of Capital Market Integration on Skilled-Unskilled Labor Choice, Journal of Economic Integration, 32(1):90-111.
20.  Paliokaite, Agne, Nerijus Pacesa (2014) , The Relationship between Organizational Foresight and Organizational Ambidexterity, Technological Forecasting & Social Change, xxx.
21.  Pieter J. de Jong. (2007). the relationship between capital investment and R&D spending: a panel counteraction analysis, Journal Applied Financial Economic s ,Volume 17, Issue 11, Pages 871-880
22.  Process", Socio – Economic Planing Scienes Vol. 13 , PP333-336
23.  Rohrbeck, Rene (2011), Corporate Foresight: Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Firm, Springer Physica-Verlag.
24.  Rohrbeck, R. , Schwarz, J. O. , 2013. The value contribution of strategic foresight: insights from an empirical study of large European companies. Technol. Forecast. Soc. Chang. 80 (8), 1593–1606.
25.  Romer, Paul M. (1986):” Inncreasing Returns and long Run Growth,”Journal of Political Econimy ,94.
26.  Saaty , T. L , L. G. Vargas (1979) "Estimating Technological Coefficients by the Analutic Hierarchy
27.   Souri, Ali (2005). Input – Output Analysis. Hamadan: Noor Alam. (In Persian)
28.  Statistical Center of Iran. www. amar. org. ir (In Persian)
29.  Ted Fuller and Lorraine Warren. (2006). Entrepreneurship as foresight: A complex social network perspective on organizational foresight, Futures, Volume, October 2006, Pages 956-971.
30.  Tobias Heger ,René Rohrbeck. (2012). Strategic foresight for collaborative exploration of new business fields, Technological Forecasting and Social ChangeVolume 79, Issue 5, Pages 819-831.
31.   Tofigh, Firooz (1992). Input-Output Analysis In Iran. Tehran: Islamic Revolutional Education, Volume 1. (In Persian)
32.  Vaidya, O. S. & Kumar, S. (2006) Analytical Hierarchy Process: An overview of applications, European Journal of Operational Research 169, pp 1-29
33.  XiaohuiLiu & HuanZou. (2008). The impact of greenfield FDI and mergers and acquisitions on innovation in Chinese high-tech industries, Journal of World Business ,Volume 43, Issue 3, July 2008, Pages 352-364.