فضای سایبر و آیندۀ هویت ملی: هشدارهای راهبردی برای امنیت ملی با رویکرد تحلیل لایه‌ای علّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30479/jfs.2020.12612.1164

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق آن است که شاخص‌های تبیین‌کننده هویت ملی در برابر شاخص‌های متضاد هویت ملی در فضای سایبر تعیین شده و تصویر کلان هویت ملی از سطح مسئله تا سطوح عمیق مشخص شود.
روش:این مطالعه با استفاده از جمع‌آوری مصاحبه و کدگذاری و مقوله‌بندی و سپس قرار دادن داده‌های حاصل‌شده در تحلیل لایه‌ای علت‌ها، به توصیف علل و عوامل تهدیدات امنیتی فضای سایبر برای هویت ملی جمهوری اسلامی در سطوح مختلف می‌پردازد.
یافته‌ها: هویت ملی مردم ایران در سطوح مختلف مورد تهدید قرار گرفته است. اگرچه این تهدید تا حدی ناشی از ضعف سیستم‌های سیاسی و اقتصادی است، اما به دلیل به کار گرفته شدن قدرت نرم غرب علیه ایران، این تهدید در لایه‌های جهان‌بینی و استعاره‌ها تشدید می‌شود، تا حدی که منجر به تحقیر کشور و انکار پیشرفت‌ها توسط کاربران داخلی و باورپذیری افکار ترویج شده از سوی غرب می‌شود.
نتیجه‌گیری: هویت ملی جمهوری اسلامی در فضای سایبر با 11 شاخص معرف و 15 شاخص متضاد تعریف می‌شود. تعداد شاخص‌های متضاد در لایه علل سیستمی بیشتر از لایه‌های دیگر بوده و لازم است هنگام تدوین راهبرد برای انسجام‌بخشی به هویت ملی، این لایه مورد توجه فوری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

cyber space and the future of national identity: Strategic warnings for national security in Causal Layered Analysis Apparoach

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Lesantoosi 1
  • Amir Manian 2
  • Mostafa Taqavi 3
  • Mohamad Mahdi Zolfagharzadeh 4
1 Ph.D Student in Futures Studies, University of Tehran, Tehran, Iran,
2 Professor in IT Management, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Philosophy of Science and Technology , Sharif University of Technology, Tehran, Iran
4 Assistant Professor in Futures Studies, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to clarify the indices of Iranian national identity as well as the indices in contrast with them in order to define the big picture of Iranian future national identity from the surface level to the deepest levels.
Method: Having conducted interview and coding and using them as the input for causal layered analysis, the present study seeks to describe the reasons and factors of cyber security threats for national Identity of Islamic Republic of Iran from surface to deep layers.
Findings: Iranians’ national identity has been threatened in different layers. Although that threat is to some degree caused by weak political and economic systems, the west taking advantage of its soft power against Iran has strengthened that threat at the level of worldview and metaphor leading the users to contempt their country and underestimating its success and development as well as believing whatever content produced and released by the west.
Conclusion: Iranian national identity in cyberspace is presented by 11 defining indices and 15 contradictory indices. The contradictory ones in systems layer outnumber the defining ones which means critical attention when formulating strategies to strengthen Iranian national identity in cyberspace.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • national security
  • cyberspace
  • Causal Layered Analysis
 
1. ابوترابیان، فاطمه. (1393). «نمادهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی اسلامی». سبک زندگی دینی. (1)1: 95-126.
2. ایروانی، زهرا و همکاران. (1398). «شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران در افق 25 ساله». سیاست‌گذاری عمومی. (2)5: 208-228.
3. باقری دولتآبادی، علی و زارعیان جهرمی، فرجالله. (1392) «تأثیر فضای مجازی بر هویت و همبستگی ملی». مطالعات راهبردی بسیج. 60: 149-182.
4.  بخشی نهاوندی، محمدعلی. (1392)؛ هویت و امنیت ملی در اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
6. پالیزبان، محسن. (1394). «بررسی رابطه اینترنت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه سیاست. (45)3: 635-654.
7. تاجیک، محمدرضا. (1381). مقدمه‌ای بر استراتژی امنیت ملی ج.ا.ا: رهیافت‌ها و راهبردها. ج1. تهران: فرهنگ لقمان.
8. رستگار خالد، امیر و محمدیان، فاطمه. (1392). «استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی». مطالعات فرهنگ و ارتباطات. 23: 53-89.
9. رسول‌زاده اقدم و همکاران. (1394). «تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی». پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر. (6)4: 33-60.
10. رضادوست، کریم و همکاران. (1395) «بررسی رابطه جهانی شدن با سبک زندگی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز». جامعه‌شناسی سبک زندگی. (5)2: 139-174.
11. روحانی، حسن. (1391)، امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، چاپ سوم، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
12. زهیری، علیرضا. (1384). «چیستی هویت ملی». فصلنامهدانشگاه باقرالعلوم (ع). 29: 29-50.
13. عباسی قادی، مجتبی و خلیلی کاشانی، مجتبی. (1388). تأثیر اینترنت بر هویت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
14. فوزی، یحیی. (1382). «هویت جمعی از دیدگاه امام خمینی». پژوهشنامه متین. 19: 61-96.
15. فکوهی، ناصر و میردامادی، مهرداد. (1381). «فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری: مطالعه موردی شهر تهران». نامه‌ انسان‌شناسی.  2: 89-119.
16. فیروزآبادی، ابوالحسن. (1394) تحولات اجتماعی و فرهنگی برآمده از توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات. تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
17.  قاسمی، علی‌اصغر و ابراهیم‌آبادی، غلامرضا. (1390). «نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران». راهبرد، 59: 107-138.
18. کوهی، کمال و همکاران. (1393). «بررسی تأثیر رسانه‌های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 ساله شهر تبریز». پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. (1)3: 79-94.
References
1. Abbasi Ghadi, M. & Khalili Kashani, M. (1388). The impact of Internet on national identity. Tehran, Strategic Studies Institute. (in persian).
2. Abutorabian, F. (1393). Symbols of western lifestyle in opposition to Islamic lifestyle. Religious Lifestyle, 1 (1), 95-126 (in persian).
3. Bagheri Dolatabadi, A. & Zareian Jahromi, F. (2012) Effects of cyberspace on identity and national unity. Strategic Studies of Basig.60, 149-182 (in persian).
4. Bakhsi Nahavandi, M. (2012). Identity and national security in Islam, Tehran, Research Institute for Islamic Culture and Thought (in persian).
5. Bidi, F; Sharifinia, M. & Hatami, M, (2017). Impact of cyberspace on lifestyle. Pure life, Vol.4.No.12, 11-31 (in persian).
6. Bishop, B., Dzidic, P., & Breen, L. (2013). Multiple-level analysis as a tool for policy: an example of the use of contextualism and causal layered analysis. Global Journal of Community Psychology Practice, 4(2), 1-13. References
7. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
8. Dittmer, L., & Kim, S. S. (Eds.). (2018). China's quest for national identity. Cornell University Press.
9. Eriksson, J., & Giacomello, G. (2006). The information revolution, security, and international relations: (IR) relevant theory?. International political science review, 27(3), 221-244.
10. Fakoohi, N. & Mirdamadi, M. (2001). Cybernetic Space as the urban space: case study Tehran. Letter of Human Studies, 2 89-119. (in persian).
11. Foozi, Y. (20002), Collective identity in Imam Khomeini viewpoint. Matin, 19. 61-96. (in persian).
12. Firoozabadi, A. (2015). Social and Cultural transformation caused by communication and information technologies development. Tehran. Supreme National Defense University (in persian).
13. Ghassemi, A.  & Ebrahimabadi, G. (2011). Relationship between National Identity and National Unity in Iran. Rahbord Journal, 20 (59). 107-138 (in persian).
14. Hall, S. (1993). Cultural identity in question. Modernity and its futures, 273-313
15. Hoffman, F. G. (2009). Hybrid warfare and challenges. NATIONAL DEFENSE UNIV WASHINGTON DC INST FOR NATIONAL STRATEGIC STUDIES.
16. Inayatullah, S. (1998). Causal layered analysis: Poststructuralism as method. Futures, 30(8), 815-829.
17. Inayatullah S (2004) The causal layered analysis reader. Tamkang University Press, Tamsui
18. Inayatullah S (2008) Six pillars: futures thinking for transforming. Foresight 10(1):4–21
19. Inayatullah, S. (2009). Causal layered analysis: An integrative and transformative theory and method. Futures Research Methodology, Version, 3.
20. Iravani, Z. Hajiani, A., Alimohammad Hazeri, A., & Ghoreishi, F. (2019). Identify and Describe the Drivers Influencing the Discourse of Islamic Revolution of Iran 25-year Horizon. Public Policy, 5 (2), 208-228 (In persian)
21. Jones, S. G., & Newlee, D. (November 27, 2019) “The United States’ Soft War with Iran”, Retrieved from https://moderndiplomacy.eu/2019/11/27/usa-iran-cyber-war-part-of-hybrid-war/
22. Kizza, J. M. (2007). Ethical and social issues in the information age New York, Springer-Verlag
23. Kramer, F. D. (2009). Cyberpower and national security: policy recommendations for a strategic framework. Cyberpower and national security, 12.
24. Koohi, K., Abbaszadeh, M, & Khajeh Bishak, A. (2014). Evaluating the effect of national and foreign media on commitment to religious lifestyle among 15-65 years old citizens in Tabriz. Strategic Studies of Security and Social Order. 3 (1), 79-94 (in persian)
25. Lu, J., & Liu, X. (2018). The Nation-State in the Digital Age: A Contextual Analysis in 33 Countries. International Journal of Communication, 12, 21
26. Madill, A., & Gough, B. (2008). Qualitative research and its place in psychological science. Psychological methods, 13(3), 2-54.
27. Nye Jr, J. (2008). The powers to lead. Oxford University Press.
28. Ozdemir, H. (2000). Uprooted cultures: Cultural identities after globalization and the crisis of Turkish national identity (Doctoral dissertation). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304619788/AC0D9A69ACEE40ECPQ/1?accountid=45153
29. Palizban, M. (2014). Study into the relation of internet and national security of Islamic Republic of Iran, Policy, 3 (45). 635-654 (In persian)
30. Rasteghar Khaled, A. & Mohamadian, F. (2013) The Study of relation between internet usage and societal security feeling (Case Study University of Kerman), Culture-communication Studies. 14 (54). 53-89 (In persian)
31. Rasoulzadeh Aghdam, S., Adlipour, S.,  mirmohammadtabar, M., &  Afshar, S. (2015). The Analysis of social media roles towards to modern lifestyle among Iranian youth. Contemporary Social Research, 4 (6), 33-60. (In persian)
32. Rezadoust, K., Nabavi, A. & Nasrollahi Ghale Abde Shahi, H. (2016), The study on relationship between students of attitudes towards globalization and lifestyle (Case Study: Students of Shahid Chamran University). Social Development. 11 (2). 7-32 (In persian)
33. Rouhani, H. (2011). Social security and nuclear diplomacy, Tehran. Expediency Discernment Council (In persian)
34. Sazhin, V. (2019) USA – Iran: Cyber war part of hybrid war, Modern Diplomacy,  Retrieved from: https://moderndiplomacy.eu/2019/11/27/usa-iran-cyber-war-part-of-hybrid-war/
35. Scholte, J. A. (1996). The geography of collective identities in a globalizing world. Review of International Political Economy, 3(4), 565-607
36. Staszak, J. F. (2008). Other/otherness. Internationa Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, 1-7
37. Tajik, M. (2001). Introducing national security Strategy in IRI: approaches and strategies. Volume 1. Tehran. Loghman Culture (In persian)
38. Toulmin, S. (1999). The ambiguities of globalization. Futures, 31(9-10), 905-912
39. Uren, H. V., Dzidic, P. L., & Bishop, B. J. (2015). Exploring social and cultural norms to promote ecologically sensitive residential garden design. Landscape and Urban Planning, 137, 76-84.
40. Wimmer, A. (2018). National identity and political power. Foreign AffairsI Retrieved from: http://www.columbia.edu/~aw2951/FA2.pdf
41. Zahiri, A. (2004) What is national identity. Bagheralolum University. 29. 29-50 (in persian)